Меню навигации+

Алымжан Султанович Турдубаевдин кайрылуусу

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 30-апрелиндеги аныктамасы менен А.С. Турдубаевдин Жазык-процесстик кодекстин 397-беренесинин 4-бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

Арыздануучунун көз карашы

Арыздануучунун пикири боюнча, Жазык-процесстик кодекстин талашылып жаткан ченеми жабырлануучунун тергөө судьясынын токтомуна апелляциялык тартипте даттануу укугун чектөө менен сот өндүрүшүндөгү тараптардын теӊ укуктуулугун жана атаандаштыгын жокко чыгарып, жабырлануучуну соттук коргонуу укугунан ажыратууда.

А.С. Турдубаев белгилегендей, жазык процессинде жабырлануучунун укугунун көлөмү айыпталуучунукунан кем болбошу керек, ошондо гана жазык сот өндүрүшүндөгү тараптардын теӊ укуктуулугу жүзөгө ашат.

Ушул себептен, арыздануучу, Жазык-процесстик кодекстин талашылып жаткан ченеми мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей деген принципти, соттук коргоого кепилдикти, сот өндүрүшүндөгү тараптардын теӊ укуктуулугун жана атаандаштыгын караштырган Конституциянын 24-беренесинин 2-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө, 100-беренесинин 3-бөлүгүнө карама-каршы келет деп эсептейт.

Жогоруда баяндалгандын негизинде, кайрылуу субъекти талашылып жаткан ченемди Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп таанууну суранууда.