Меню навигации+

Омуркул уулу Уландын, Мурат Жумабаевич Турганбаевдин кайрылуусу

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 16-мартындагы аныктамасы менен Омуркул уулу У., М.Ж. Турганбаевдин Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 121-беренесинин 13-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

Арыздануучунун көз карашы

Арыздануучулар, жазык сот өндүрүшүндө мүлккө камак салуу тергөө судьясы же судья, сот тарабынан сот отурумунда сот актысын чыгаруу менен салынат деп белгилешүүдө. Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинде мүлккө болгон камакты жокко чыгаруу маселеси так регламенттештирилген эмес, сотко чейинки стадияда бул маселе талашылып жаткан ченем менен жөнгө салынат, анда мындай укук башкалардан тышкары тергөөчүгө да берилет.

Арыздануучулардын пикири боюнча, талашылып жаткан ченем тергөөчүгө соттук актынын мыйзамдуу күчүн жокко чыгаруу боюнча укукту берүү менен Конституциянын 100-беренесинин 4-бөлүгүнүн талаптарын бузууда.

Конституциянын бул ченеми соттук актынын сот тарабынан гана жокко чыгарылышын, өзгөртүлүшүн же токтото турулушун болжойт. Муну менен, сот тарабынан мыйзамдуу кызыкчылыктарына ылайык мүлккө болгон камак салынган жабырлануучулардын Конституцияда каралган соттук коргонуу укугу бузулууда.

Арыздануучулар, Конституцияга ылайык, сотко чейинки стадияда тергөө судьясы тарабынан салынган мүлккө болгон камак тергөө судьясы тарабынан гана тергөөчүнүн, айыпталуучунун, жабырлануучунун жана башка жактардын өтүнүчү менен жокко чыгарылышы керек деп болжошот.

Жогоруда баяндалгандын негизинде, кайрылуу субъектилери талашылып жаткан ченемди Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп таанууну суранышууда.