(Кыргызча) К. Дороновдун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 22-августундагы № 632 сандуу «Жер жана агрардык реформа өткөрүү жөнүндө жоболорду бекитүү тууралуу» токтомунун, Кыргыз Республикасынын Президентинин 1994-жылдын 22-февралындагы № 23 сандуу «Кыргыз Республикасында жер жана агрардык реформаны тереңдетүү боюнча чаралар жөнүндө» жарлыгынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 1995-жылдын 27-февралындагы № 42 сандуу «Айыл чарбасында салык салууну өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө» жарлыгынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 1995-жылдын 3-ноябрындагы № 297 сандуу «Кыргыз Республикасында жер жана агрардык реформаны андан ары өнүктүрүү жана мамлекеттик колдоо боюнча чаралар жөнүндө» жарлыгынын конституциялуулугун текшерүү боюнча ѳтүнүчүн ѳндүрүшкѳ кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө (мамлекеттик тилде кабыл алынган)

Sorry, there is no information in English.