(Кыргызча) А.М. Курманбаеванын “Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 65-беренесинин 1-бөлүгүнүн үчүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча

Sorry, there is no information in English.