Меню навигации+

А.М. Курманбаеванын “Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 65-беренесинин 1-бөлүгүнүн үчүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьялар коллегиясынын 2023-жылдын 16-февралындагы аныктамасы менен А.М. Курманбаеванын “Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 65-беренесинин 1-бөлүгүнүн үчүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынды.

Арыздануучунун позициясы

Кайрылуунун субъекти аныкталган белгисиздик моралдык зыяндын ордун толтуруунун өлчөмүнө минималдуу жана эң жогорку чектерди белгилөөдөн келип чыгып, сотто ал укуктарын ишке ашырууда адамдын укуктары негизсиз чектөөдө көрсөтүлөрүн белгилейт. Арыз ээсинин айтымында, компенсациянын өлчөмүн аныктоодо сотту чектеген алкакты белгилөө ар бир жеке учурда акылга сыяр жана адилеттүүлүк маселелерине жетишүүгө мүмкүндүк бербейт, анткени бул чектөө медициналык-санитардык жардам алуу мезгилинде адамдын ден соолугуна келтирилген зыяндын кесепетинен анын башына түшкөн моралдык жана физикалык азапка пропорционалдуу эмес.

Арыз ээси өз жүйөлөрүндө Конституциянын 61-беренесинин 1-бөлүгүнө көңүл бурат, ага ылайык ар бир адамга Конституцияда, мыйзамдарда, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун таанылган принциптери жана ченемдери менен каралган укуктары жана эркиндиктери соттук коргоо кепилденет.

Жогоруда баяндалгандын негизинде А.М. Курманбаева талашылып жаткан ченемдердин конституциялуулугун текшерүүнү өтүнөт.