Меню навигации+

Интернет-кабылдама

  Кайрылуу кимге багытталган (милдеттүү):


  Арыз берүүчүнүн фамилиясы (милдеттүү):


  Арыз берүүчүнүн аты (милдеттүү):


  Арыз берүүчүнүн атасынын аты (бар болсо):


  Арыз берүүчүнүн жашаган жеринин почта дареги (милдеттүү):


  Кайрылуунун тексти:


  Арыз берүүчүнүн электрондук дареги (e-mail) (милдеттүү):


  Арыз берүүчүнүн байланыш телефону (бар болсо):


  Датасы (милдеттүү)


  Файл бекитүү (10 МБтан ашык эмес):


   Кайрылуу кимге багытталган (милдеттүү):


   Арыз берүүчүнүн фамилиясы (милдеттүү):


   Арыз берүүчүнүн аты (милдеттүү):


   Арыз берүүчүнүн атасынын аты (бар болсо):


   Арыз берүүчүнүн жашаган жеринин почта дареги (милдеттүү):


   Кайрылуунун тексти:


   Арыз берүүчүнүн электрондук дареги (e-mail) (милдеттүү):


   Арыз берүүчүнүн байланыш телефону (бар болсо):


   Датасы (милдеттүү)


   Файл бекитүү (10 МБтан ашык эмес):


   Конституциялык палатасынын аппарат

   Жетекчисинин 2014-жылдын 2 майындагы

   № 02/од буйругу менен бекитилген

   Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Интернет-кабылдамасы аркылуу жөнөтүлгөн жарандардын жана юридикалык жактардын кайрылууларын кароо тартиби жѳнүндѳ
   Жобо

   I. Жалпы жоболор

   1. Ушул Жобо Конституциялык палатанын электрондук почтасы аркылуу жөнөтүлгөн жарандардын жана юридикалык жактардын кайрылууларын кабыл алуу, каттоо жана кароону ишке ашыруу тартибин орнотот, Конституциялык палатанын карамагындагы маалыматтарга жеке жана юридикалык жактар үчүн жеткиликтүү кылууга байланышкан мамилелерди жөнгө салат.
   2. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жѳнүндѳ” конституциялык мыйзамына ылайык конституциялык сот өндүрүшүнүн алкагында каралган кайрылууларга жайылтылбайт.
   3. Интернет-кабылдамасы аркылуу электрондук түрдѳ жөнөтүлгөн жарандардын жана юридикалык жактардын кайрылуулары Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын (мындан ары Конституциялык палата) Жалпы бөлүмүнө келип түшөт, жана Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 4-майындагы №67 «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жѳнүндѳ», Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 28-декабрындагы №213 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жѳнүндѳ» мыйзамдарына ылайык каралат.
   4. Жободо колдонулган негизги терминдер:
   Интернет-кабылдама – Интернет тармагындагы Конституциялык палатанын расмий сайтынын бөлүмү, ал жарандардын жана юридикалык жактардын электрондук таризде кайрылуулары үчүн багышталган, Конституциялык палатанын дарегине жарандарды жана юридикалык жактардын кайрылууларын берүүнүн кошумча ыкмасы;

   Интернет-кайрылуу – Кыргыз Республикасынын жаранынын, чет ѳлкѳлүк жарандын, жарандыгы жок адамдын, кызматтык адамдын, коомдук же башка уюмдун өкүлүнүн Конституциялык палатанын расмий сайтын (Интернет-кабылдама) колдонуу менен электрондук таризде жөнөтүлгөн кайрылуусу;

   Арыз берүүчү – Интернет кайрылууда жеке маалыматтары көргөзүлгөн кайрылуунун автору;
   Жөнөтүүчү – Интернет кайрылуу жөнөткөн Интернет түйүнүнө туташтырылган жеке компьютердин колдонуучусу.

   II. Жөнөтүүчү тарабынан интернет кайрылууну
   тариздѳѳнүн негизги талаптары

   5. Интернет кайрылууну тариздѳѳ учурунда Интернет кабылдаманын кербайланыш бөлүмүнүн тиешелүү таризин толтуруу керек.
   6. Тариздин четтерин толтуруу учурунда арыз берүүчүнүн жеке маалыматтары көргөзүлөт (Ф.А.А., почта дареги, электрондук почтанын дареги (e-mail), байланыш телефону). Тариздин четеринин бири толтурулбай калган учурда, Интернет-кайрылуу жөнөтүлбөйт.
   7. Интернет-кайрылуунун күнү болуп аны Интернет түйүнүндөгү Конституциялык палатанын расмий сайтына жайгаштырган күн саналат, ал электрондук маалыматтын толтурулган таризи жөнөтүлгөн учурда автоматтык түрдө катталат.
   8. «Сиздин маалыматыңыз» четте жайгаштырылган тексттин өлчөмү тексттин белги саны менен чектелген (4000 чейин) же басма тексттин бир барак көөлөмүнөн ашпайт (А4 таризи).
   9. Интернет-кайрылуу мамлекеттик же расмий тилде жазууга тийиш.
   10. Электрондук кайрылууга көчүрмөлөрдү, анын ичинде алар боюнча электрондук файлдар жайгаштырылган (электрондук документтер, фото- жана көрмө материалдар) сканерленген электрондук документтерди, Интернет тармагындагы даректерин тиркөөгө жол берилет.
   11. Интернет-кабылдамага келип түшкөн жарандардын интернет-кайрылуусу төмөнкү реквизиттерди камтышы керек:
   1) кайрылуу багытталган Конституциялык палатанын Төрагасынын же Конституциялык палатанын Аппарат жетекчисинин фамилиясы, аты, атасынын аты;
   2) арыз берүүчүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты (эгерде атасынын аты болсо);
   3) арыз берүүчүнүн жашаган жеринин почта дареги;
   4) кайрылуунун тексти;
   5) арыз берүүчүнүн электрондук дареги (e-mail);
   6) арыз берүүчүнүн байланыш телефону (бар болсо);
   7) күнү.
   12. Бул Жобону таасири юридикалык жактарга да жайылтылат.
   Бул учурда, интернет-кабылдамага келип түшкөн юридикалык жактардын интернет-кайрылуусу төмөнкү реквизиттерди камтышы керек:
   1) кайрылуу багытталган Конституциялык палатанын Төрагасынын же Конституциялык палатанын Аппарат жетекчисинин фамилиясы, аты, атасынын аты;
   2) юридикалык жактын толук аталышы;
   3) юридикалык жактын почта дереги;
   4) чыгыш номери, күнү;
   5) кайрылуунун тексти;
   6) адамдын кызмат ордун, өзүнүн фамилиясын, атын, атасынын атын (эгерде атасынын аты болсо);
   7) жетекчинин электрондук дареги (e-mail);
   8) фамилиясы, жөнөтүүчүнүн телефону.
   13. Фамилиясы камтылбаган жана жооп берүү үчүн почта дареги жок жарандардын интернет-кайрылуусу жана юридикалык жактардын жетекчисинин фамилиясы камтылбаган жана жооп берүү үчүн почта дареги кѳрсѳтүлбѳгѳн интернет-кайрылуусу тоголок кат деп таанылат жана каралууга жатпайт.
   Ошондой эле төмөнкү интернет-кайрылуулар кароого жатпайт:
   1) жаңы жүйө-далилдер же жагдайлар келтирилген кайра кайрылуулар, ошону менен оозеки жана электрондук кайрылуулар, эгерде алар боюнча Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамда белгиленген тартипте жыйынтыктоочу жооптор берилсе;
   2) каттын көчүрмөсү корреспонденттик почта аркылуу келип түшкөн учурда;
   3) тиешелүү документтерсиз жана жеке колу жок кайрылуу (кароонун атайын тартиби орнотулган кайрылууларга карата);
   4) ченемдик эмес лексиканы жана кемсинткен сөздөрдү, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар аралык араздашууларды тутандырууга чакырыктар камтылгандарды;
   5) ушул жобонун 11, 12-пункттарында көргөзүлгөн реквизиттердин бири толтурулбаган учурда;
   6) окууга мүмкүн болбогон учурда.
   14. Кайрылуунун тексти жыйнактуу болушу керек. Суроо, сунуштар, сураныч так баяндоого тийиш.
   Интернет-кайрылууда автор бул маселе менен мурда кайсы инстанцияларга кайрылгандыгы жана кайрылуунун жыйынтыгы кандай болгондугу да көргөзүлүшү керек.
   15. Интернет-кайрылууну жөнөткөндөн кийин 3 жумушку күндүн ичинде жалпы бөлүмдүн жооптуу кызматкери авторго ал тарабынан көргөзүлгөн электрондук дарекке анын кароого кабыл алынгандыгы жѳнүндѳ каттын келип түшкөн күнү, киреше номери жана тиешелүү маалымат телефондору көргөзүлгөн же аны кароодон баш тартылгандыгы (кароодон баш тартуунун себеби көргөзүлгөн) жѳнүндѳ маалымат-билдирүү жиберет. Андан киийн Интернет-кайрылуу басып чыгарылып, андан кийинки жумуш Конституциялык палатанын аппаратынын Жалпы бөлүмүнүн жооптуу кызматкери тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

   III. Интернет-кайрылууну кароо тартиби

   16. Конституциялык палатанын аппаратынын Жалпы бөлүмүнүн жооптуу кызматкери:
   1) күн сайын Интернет-кабылдамага келип түшкөн Интернет-кайрылууларды карайт, анын ичинде бул Жобонун II главанын талаптарына ылайык келүү предметин да карайт;
   2) арыз берүүчүгө белгиленген тартипте көргөзүлгөн электрондук дарекке анын Интернет кайрылуусунун кабыл алынгандыгы же аны кароодон баш тартылгандыгы жѳнүндѳ маалымат-билдирүү жиберет;
   3) кароого алынган Интернет-кайрылууларды электрондук жана кагаз форматтарында (басылган кагаздарды) каттайт, жана Конституциялык палатанын жетекчилеринни визасына ылайык, Конституциялык палатанын түзүмдүк бөлүмдөрүнө кароого берет;
   4) чыгыш номерин ыйгаргандан кийин, арыз берүүчүгө ал тараптан көргөзүлгөн электрондук дарекке аткаруучу тарабынан берилген документтин электрондук вариантын жөнөтөт.
   17. Интернет-кайрылууга жооп ага берилген чыгыш номери көргөзүлүү менен электрондук маалыматтын таризде катары каралат (электрондук дарекке), ошондой эле жазуу тариздесинде да жөнөтүлөт (почта дарегине).
   18. Электрондук түрдө кайрылуу жөнөткөн жеке жактын маалыматтары жѳнүндѳ маалымат Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жѳнүндѳ» мыйзамына ылайык сакталат.
   19. Эгерде текстте башкача эскертилбесе, жамааттык кайрылууга карата жооп кайрылууда биринчи көрсөтүлгөн жарандын дарегине жөнөтүлөт. Жооптун текстинде жооп жамааттык катка берилерин көргөзүүгѳ тийиш.
   20. Арыз берүүчүгө электрондук почтанын дарегине электрондук таризде жөнөтүлгөн интернет-кайрылууга жооп милдеттүү түрдө басылат, кайрылуу боюнча текшерүү жүргүзгөн бөлүмдүн жетекчиси тарабынан кол коюлат, катталып, атайын номенклатуралык ишке тиркелет.
   21. Электрондук кайрылуунун каралашынын жүрүшү жѳнүндѳ маалыматты Интернет-кабылдамада көргөзүлгөн телефондор боюнча алууга болот.

   IV. Жарандарды кабыл алууда жана телефон боюнча оозеки таризде бериличүү маалымат

   22. Конституциялык палатанын ишмердүүлүгү жѳнүндѳ маалымат кабыл алуу учурунда жана телефон боюнча оозеки түрдө жарандарга (жеке жактарга), анын ичинде уюмдардын өкүлдөрүнө (юридикалык жактарга), коомдук уюмдарга, мамлекеттик бийликтин органдарына жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына берилет.
   23. Маалымат алуу үчүн оозеки кайрылганда же телефон аркылуу кайрылганда тийиштүү маалымат оозеки берилет.
   24. Маалымат берүүгө жазуу жүзүндө суроо-талап жөнөтүү зарылдыгын жокко чыгаруучу кыскача маалымдамалар оозеки берилет. Маалымат берүүгө жоопкерчиликтүү адам суроо-талаптын негизин түзгөн суроолор боюнча сураган адамдарга оозеки кепкеңеш берүүгө милдеттүү эмес.
   25. Эгерде суроо-талапка оозеки жооп аны сураган адамды толук канааттандырбаса, ага жазуу жүзүндө суроо-талап жөнөтүүнүн тартиби, ошондой эле Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» мыйзамдын жоболоруна ылайык маалымат алуунун башка ыкмалары түшүндүрүлөт.
   26. Ар бир оозеки кайрылуу журналга (катталууга) тийиш, анда кайрылуунун автору, телефон номери, үй дареги, кайрылган күнү жана убактысы, кайрылуунун предмети же маселеси, ошондой эле кайрылуу боюнча жоопту даярдаган адамга маалымат көрсөтүлөт.

   Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун Аппаратынын Жалпы бөлүмүнүн иш графиги:
   дүйшөмбү – жума 09.00 -18.00
   тыныгуу 12.30 дан 13.30 га чейин
   телефон: 62-20-40

   Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун Аппаратынын Жалпы бөлүмүнүн жарандарды кабыл алуу графиги:
   кабыл алуу күндѳрү: дүйшөмбү – жума
   кабыл алуу сааты: 09.00 дан 18.00 го чейин
   тыныгуу 12.30 дан 13.30 га чейин
   телефон: 62-19-97