Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар15.01.2021
Таштемир уулу Эркиндин кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2021-жылдын 15-январындагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамдын 85-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнүн конституциялуулугун, кандайдыр-бир банктын акцияларын, же болбосо анын 10 жана андан көп пайыз добуш берүүчү акцияларына ээлик кылган юридикалык жактын үлүшүн сатып алууда же сатууда ар бир жеке же юридикалык жакты алдын ала Улуттук банктын уруксатын алууга милдеттендирүү бөлүгүндѳ текшерүү жөнүндө  Таштемир уулу Эркиндин кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.