(Кыргызча) Жаран С.А. Швайберовдун кайрылуусу боюнча № Ш-56х иши

Sorry, there is no information in English.