(Кыргызча) «Конституциялык палатанын ишмердүүлүгүнө кѳмѳк кѳрсѳтүү» Долбоорунун алкагында отчет каралып, андан аркы аракеттер белгиленди

15.09.2014

Sorry, there is no information in English.