(Кыргызча) «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө» КРнын Мыйзамынын 14-беренесинин 1-бѳлүгүнүн экинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ

Sorry, there is no information in English.