Меню навигации+

А.А. Дооталиеванын кызыкчылыгын көздөгөн М.Б. Султаналиевдин, С.А. Усенбаевдин кайрылуусу боюнча

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 2023-жылдын 11-январындагы токтому менен А.А. Дооталиеванын кызыкчылыгын көздөгөн М.Б. Султаналиевдин, С.А. Усенбаевдин Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 35-беренесинин 1-бөлүгүнүн 11-пунктунун, 260-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынды.

 

Арыздануучулардын көз карашы

 

Талашылып жаткан ченемдер менен прокурор жазык сот өндүрүшүнүн жүрүшүндө тергөөчүнүн, тергөө бөлүмүнүн жетекчисинин, төмөн турган прокурордун мыйзамсыз жана негизсиз чечимин жокко чыгарууга, иш боюнча өндүрүштү токтотуу, кыскартуу жөнүндө токтомдорду чыгарууга укуктуу, ал эми кылмыш ишин кыскартуу жөнүндө тергөөчүнүн токтому жокко чыгарылганда кыскартылган иш боюнча өндүрүш прокурордун токтому менен кайра козголот деп каралат.

Кайрылуунун авторлору талашылып жаткан ченемдердин негизинде токтотулган жазык ишин прокурордун чечими менен негизсиз кайра баштоо, анын токтотулушунун мыйзамдуулугун тааныган күчүн жоготпогон сот чечимдери болгон учурда А.А.Дооталиевага карата негизсиз жана мыйзамсыз жазык куугунтуктоо коркунучун жаратат жана муну менен анын Конституциянын 61-беренесинин 1-пунктунда кепилденген сот аркылуу коргоого болгон конституциялык укугу бузулат деп эсептешет.

Ошол эле учурда, арыз ээлери жазык ишин кайра баштоо жана андан ары тергөө аракеттери Конституциянын 100-беренесинин 4-бөлүгүнө жана 101-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келет деп эсептешет, алар сот чечимин жокко чыгаруу, өзгөртүү же токтото туруу сот тарабынан мыйзамда белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат; Кыргыз Республикасынын сотторунун мыйзамдуу, күчүнө кирген чечимдери бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар, коомдук бирикмелер, кызмат адамдары жана жеке жактар ​​үчүн милдеттүү жана республиканын бүткүл аймагында аткарылууга тийиш.

Ушуга байланыштуу кайрылуу субъекттери талашылып жаткан ченемдердин конституциялуулугун текшерип берүүнү суранышат.