Меню навигации+

Укуктук жана аналитикалык камсыздоо башкармалыгы

Башкармалыктын милдеттери жана функциялары

Башкармалыктын негизги милдети болуп Конституциялык соттун судьяларынын ишин аналитикалык, эксперттик, укуктук, маалыматтык-маалымдамалык жана уюштуруучулук жактан камсыздоо саналат.

Коюлган милдеттерге жетүү үчүн Башкармалык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:
– конституциялык сот өндүрүшүнүн предмети болгон Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган жана Кыргыз Республикасы үчүн күчүнө кире элек эл аралык келишимдерге, Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна укуктук жана илимий талдоо жүргүзөт;
– илимий-аналитикалык каттарды, анын ичинде болгон илимий доктриналарды көрсөтүү менен чет өлкөлөрдүн конституциялык контролдоо органдарынын, эл аралык соттордун чечимдерин, сот практикасын талдоо менен даярдайт;
– Конституциялык соттун жана Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын актыларынын долбоорлорун даярдайт;
– ишти Конституциялык соттун кароосуна даярдоону жүзөгө ашыруучу судья-баяндамачынын тапшырмаларын аткарат;
– Конституциялык соттун ишине тиешелүү илимий-аналитикалык, маалыматтык-маалымдама жана башка материалдарды түзөт;
– Конституциялык сотко жана анын аппаратына келтирилген ченемдик укуктук актылардын жана башка актылардын долбоорлоруна укуктук экспертиза жүргүзөт, ошондой эле Конституциялык соттун ички актыларын, келишимдерин, башка документтерин даярдайт жана экспертиза жүргүзөт;
– Конституциялык сотто иштерди кароого даярдоону анын Регламентине жана соттук отурумдарды өткөрүү календарына ылайык жүргүзөт;
– Конституциялык соттун жана анын судьялар коллегиясынын отурумдарын уюштуруучулук жактан камсыз кылууну жүзөгө ашырат, анын ичинде процесстин катышуучуларына отурумдун орду жана убактысы жөнүндө өз убагында жана тиешелүү түрдө маалымдоо боюнча чараларды көрөт, алар менен аңгемелешүүлөрдү уюштурат, процесстин катышуучуларына зарыл материалдарды жиберет;
– сот отурумдарынын протоколун түзүү менен отурумдун алып баруусун жазууну жүзөгө ашырат жана аны төрагалык кылуучуга кол коюуга берет;
– Конституциялык сотко келип түшкөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын системалаштырылган эсебин жүргүзөт;
– Конституциялык соттун актыларынын базасынын жана Конституциялык соттун коллегияларынын актыларынын системалаштырылган эсебин жүргүзөт;
– Конституциялык соттун бардык актылары боюнча Конституциялык соттун укуктук позицияларынын базасын түзөт жана аны актуалдуу абалда кармап турат;
– Конституциялык соттун чечимдерин аткаруу боюнча мамлекеттик органдар менен кызматташат жана ишке мониторинг жүргүзөт;
– Конституциялык соттун чечимдеринин негизинде өлкөдөгү конституциялык мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө жылдык маалыматты даярдайт;
– «Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун Жарчысын» басмага даярдайт;
– маалыматтык-маалымдама материалдарды жана башка материалдарды, анын ичинде салыштырмалуу ата мекендик жана чет өлкөлүк конституциялык мыйзамдарга, чет өлкөлүк сот практикасына, конституциялык юстиция практикасына материалдарды тандоону жана системалаштырууну жүзөгө ашырат;
– Конституциялык сотту зарыл болгон электрондук, китеп жана жазылма басылмалары менен камсыз кылат, Конституциялык соттун китепканасын системалуу түрдө толуктап турат жана талаптагыдай абалда кармап турат, Конституциялык соттун судьяларына жана аппаратынын кызматкерлерине ченемдик укуктук актыларды жана башка материалдарды тандоодо жардам көрсөтөт;
– Конституциялык соттун дарегине келип түшкөн кайрылууларды, алар Конституциялык соттун судьяларынын изилдөөсүн талап кылган маселелерди камтыбаган учурда алдын ала тартипте карайт;
– Конституциялык соттун аппарат жетекчисинин тапшырмасы боюнча конституциялык сот өндүрүшүнө байланышпаган маселелер боюнча келүүчүлөрдү кабыл алат;
– Төраганын жана аппарат жетекчисинин тапшырмасы боюнча жалпы юрисдикциядагы соттордо Конституциялык соттун кызыкчылыгын коргойт;
– өз компетенциясынын чегинде Конституциялык соттун Төрагасынын жана аппарат жетекчисинин актыларын аткарууну уюштурат;
– Конституциялык соттун Төрагасынын жана анын орун басарынын, судьяларынын, ошондой эле аппарат жетекчисинин тапшырмаларын аткарат.