Меню навигации+

Пресс-релиздер

07.07.2014

2014–жылдын 4-июлунда Конституциялык палата Эмгек кодексинин 84-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 3-абзацы Конституцияга ылайык келет деп чечим чыгарды, ал берене ылайык уюмдун жетекчисин, анын орун басарларын, кызматка мамлекеттик бийлик же башкаруу органдары, ошондой эле коомдук уюмдар жана башка жарандардын бирикмелери тарабынан шайлануучу, бекитилүүчү же дайындалуучу жетекчи кызматкерлерди иштен бошотуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда эмгек келишимин бузууга кызматкерлердин өкүлчүлүктүү органынын макулдугу талап кылынбайт.

 

(more…)

25.06.2014

Үстүбүздѳгү жылдын 25-июнда Конституциялык палата кызмат адамынын активдеринин анын мыйзамдуу кирешелеринен олуттуу көбөйүшү жүйөөлүү негиздеп бере албаган үчүн жазык-укуктук жоопкерчиликке тартылат деген Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 308-1-беренеси (мыйзамсыз баюу) Конституцияга ылайык келет деп чечим чыгарды.

 

(more…)

04.06.2014

Конституциялык палата «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ» КР Мыйзамынын 1-беренесинин 5-бѳлүгүнүн сегизинчи абзацы, 2-беренесинин 2-бѳлүгү, 3-беренесинин 1-бѳлүгү Конституцияга ылайык келбейт деп чечим чыгарды, аларда тиешелүү депутаттык фракциянын сунушунун негизинде саясий партиянын жетекчи органы тарабынан депутатты чакыртып алууга жол берилген.

 

(more…)

07.05.2014

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2014-жылдын 7-майында соттордун актыларын кыянаттык менен аткарбагандык үчүн жоопкерчиликти караган КР Кылмыш-жаза кодексинин 338-беренеси Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келет деп чечим чыгарды.

 

(more…)

02.05.2014

2014–жылдын 30-апрелинде Конституциялык палата мамлекеттик кызматчы жаш курагынын чегине 65 жашка жеткен учурда, мамлекеттик органдын демилгеси боюнча ээлеген кызмат ордунан бошотуулушу мүмкүн деген «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесинин 1-бөлүгүнүн «м» пункту жана 8-бөлүгү Конституцияга ылайык келет деп чечим чыгарды.

 

(more…)

29.04.2014

2014 жылдын 23-апрелинде Конституциялык палата Жазык-процесстик кодексинин 230-беренесинин 1 жана 2-бѳлүктѳрү Конституцияга ылайык келет деп чечим чыгарды, аларга ылайык:

- иш боюнча бардык тергөө аракеттери аткарылды, ал эми чогултулган далилдер жетиштүү деп тапкандан кийин тергөөчү бул жөнүндө айыпкерге билдирүүгө, ага иштин милдеттүү тартипте көктөлгөн, номерленген жана тизмеленген түрдөгү (тизмектөө барактары) бардык материалдары менен жеке өзү да, ошондой эле жактоочунун жардамы менен да таанышууга укуктуулугун, ошого тете тергөөнү толуктоо же иш боюнча башка чечимдерди кабыл алуу жөнүндө өтүнүч билдирүү укуктугун түшүндүрүүгө милдеттүү. Айыпкерге тергөөнүн аяктагандыгы жөнүндө билдирилгендиги жана укуктары түшүндүрүлгөндүгү тууралу ушул Кодекстин 170 жана 171-статьяларынын талаптарын сактоо менен протокол түзүлөт.

-тергөөнүн аяктагандыгы жөнүндө жана иштин материалдары менен таанышуу жана өтүнүчтөр билдирүү укугу тууралу, тергөөчү, айыпкердин жактоочусуна, ошондой эле жабырлануучуга жана анын өкүлүнө, жарандык доогерге, жарандык жоопкерге жана алардын өкүлдөрүнө билдирүүгө милдеттүү.

 

(more…)

11.04.2014

Конституционная палата 11 апреля 2014 года приняла решение о признании противоречащими Конституции Кыргызской Республики норм  законов «О республиканском бюджете на 2013 год и прогнозе на 2014-2015 годы»  и «О республиканском бюджете на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы», согласно которым планирование капитальных вложений из республиканского бюджета осуществляется Министерством финансов Кыргызской Республики по согласованию с профильным комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в расширенном формате.

(more…)

12.02.2014
2014-жылдын 12-февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы ачык соттук жыйналышта Жарандык процесстик кодекстин 331-беренесинин 3-пунктчасынын, 356-беренесинин 3-,4-пунктчаларынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карады жана аталган иш боюнча өзүнүн чечимин чыгарды.   Ишти кароонун себеби катары жаран Ж. Алиевдин кайрылуусу табылган. (more…)
07.02.2014

2014-жылдын 07-февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 384-беренесинин жана 387-беренесинин 1-бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карап чыгып жана ушул иш боюнча чечим чыгарды.

Жаран Е.В. Осинцевдин өтүнүчү ишти кароого себеп болду.

 

(more…)

27.01.2014

2014-жылдын 24-январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциялык палатасы ачык соттук жыйналышта Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 131-беренесинин 1-бѳлүгүн, 132-беренесинин 1-бѳлүгүн конституциялуугун текшерүү жөнүндө иш карады  жана ал боюнча өз чечимин чыгарды.

Жаран Т.Дж. Саатов жаран Г.А. Эркебаеванын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн кайрылуусу  ишти кароонун себеби болду.

 

(more…)

16.01.2014

2013-жылдын 15-январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциялык палатасы жаран Ринат Изтаевич Етекбаевдин кайрылуусу боюнча ачык соттук жыйналышта «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жѳнүндѳ» конституциялык мыйзамынын 28-беренесинин 4-бѳлүгүнүн конституциялуугун текшерүү жөнүндө иш карады.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жѳнүндѳ» конституциялык мыйзамынын 28-беренесинин 4-бѳлүгү Конституцияга ылайык келүүсү жөнүндөгү маселеде күмөндүүлүктүн пайда болуусу, ишти кароого негиз болду.

 

(more…)